REGULAMIN
Interaktywnej Aplikacji Szkoleniowej "Dorian Morris"

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1. Regulamin Interaktywnej Aplikacji Szkoleniowej "Dorian Morris", zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Interaktywnej Aplikacji Szkoleniowej "Dorian Morris", zwanej dalej Grą.
Art. 2. Właścicielem Gry jest Dominik Handzewniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Handzewniak Szkolenia-Badania-Doradztwo, z siedzibą w Nowych Tłokach 48a, 64-200 Wolsztyn.
Art. 3. Nazwa Gry, jej koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.). Wykorzystanie danych z Serwisu może odbywać sie jedynie na warunkach wskazanych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ II

DEFINICJE
Art. 4. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1) Administrator - podmiot zapewniający udostępnianie Gry na rzecz Użytkowników. Administratorem serwisu jest Dominik Handzewniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Handzewniak Szkolenia-Badania-Doradztwo, z siedzibą w Nowych Tłokach 48a, 64-200 Wolsztyn.
2) Baza Kont - zbiór danych obejmujących adresy e-mail i hasła Użytkowników oraz zapisane automatycznie lub przez Użytkowników etapy Gry. Dane te są gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkowników w uporządkowany sposób w systemie informatycznym Gry, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług,
3) Cennik - zestawienie aktualnych opłat i zasad płatności za poszczególne etapy Gry,
4) Gra - aplikacja Interaktywna Aplikacja Szkoleniowa "Dorian Morris" udostępniana odpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkowników, funkcjonująca w wersji mobilnej i desktopowej, dostępna w wybranych sklepach z aplikacjami lub na stronie internetowych esogames.com.
5) Hasło - przyjęty na etapie Rejestracji klucz składający się przynajmniej z 6 dowolnych znaków znany wyłącznie Użytkownikowi, umożliwiający mu zalogowanie się do Konta. Zalogowanie do Konta wymaga ponadto podania adresu e-mail Użytkownika,
6) Konto - wyodrębnione dla Użytkownika miejsce w systemie informatycznym Gry, za pośrednictwem którego uzyskuje on dostęp do Gry. Konto zawiera dane podane podczas rejestracji Użytkownika - aktualny adres e-mail oraz zapisane automatycznie lub przez Użytkowników etapy Gry. Poza możliwością zalogowani i wylogowania, Użytkownik nie ma innych możliwości indywidualnego administrowania Kontem,
7) Dane Osobowe - zgromadzone poprzez wykorzystanie formularza rejestracyjnego informacje dotyczące indywidualnego Użytkownika, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem Gry,
8) Logowanie - proces uwierzytelnienia Użytkownika, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do usług Serwisu. W celu przeprowadzenia logowania wymagane jest podanie aktualnego adresu e-mail i Hasła Użytkownika,
9) Rejestracja - proces założenia Konta przez Użytkownika. W celu zarejestrowania konieczne jest podanie aktualnego adresu e-mail i Hasła,
10) Użytkownik - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Konta,
11) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

REJESTRACJA
Art. 5. W celu korzystania z Gry konieczne jest przeprowadzenie Rejestracji i stworzenie indywidualnego Konta.
Art. 6. W celu przeprowadzenia Rejestracji konieczne jest podanie przez Użytkownika aktualnego adresu e-mail oraz Hasła.
Art. 7. Poprzez dokonanie Rejestracji Użytkownik:
1) oświadcza, że dobrowolnie przystąpił do założenia Konta,
2) oświadcza, że podany przez niego adres e-mail jest aktualny,
3) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu administracji Kontem i obsługi płatności,
4) wyraża zgodę na wysyłanie na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego kontrahentów,
5) wyraża zgodę na otrzymywanie na podany podczas Rejestracji adres e-mail informacji dotyczących Gry, jeżeli Administrator taką usługę wprowadzi. Użytkownik może w każdej chwili z tego zrezygnować poprzez zgłoszenie skierowane na adres Administratora (pocztowy, telefoniczny, e-mail) dostępny w Serwisie,
6) potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Art. 8. Aktywacja Konta następuje w wyniku Rejestracji.

ROZDZIAŁ IV

KORZYSTANIE Z GRY
Art. 9. Do prawidłowego korzystania z Gry wymagany jest:
1) dostęp do sieci Internet,
2) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,
3) następujące zalecane minimalne wymagania sprzętowe:
• procesor Core 2 Duo E8200 lub szybszy,
• system operacyjny 64-bitowy: Windows Vista®, Windows 7, Windows 8.x,
• najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera,
• pamięć RAM: 2 GB,
• karta graficzna: 128 MB.
Art. 10. Celem Gry jest dostarczenie Użytkownikowi zabawy i rozrywki. Gra nie stanowi naukowego narzędzia służącego do analizy i diagnozy osobowości oraz kompetencji Użytkownika.
Art. 11. Gra składa się z etapów. Dostęp do każdego z etapów jest odpłatny na zasadach opisanych szczegółowo w Cenniku.
Art. 12. 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Gry zgodnie z jego przeznaczeniem, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ V

REZYGNACJA, USUNIĘCIE KONTA
Art. 13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania powodów, zrezygnować z korzystania z Gry i usunąć Konto. Usunięcie Konta następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika na adres e-mail Administratora informacji o usunięciu Konta z adresu e-mail podanego przy rejestracji.
Art. 14. Administrator może usunąć Konto Użytkownika z Serwisu wraz z całą jego zawartością w przypadku naruszenia postanowień art. 12 Regulaminu. W takim przypadku Administrator wysyła do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o usunięciu Konta z podaniem przyczyny.

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA
Art. 15. 1. Administrator zapewnia, że będzie dążył do zapewnienia jak najwyższej jakości Gry.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Gry. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
Art. 16. Administrator zastrzega sobie prawo do rozszerzania, anulowania lub zmiany narzędzi dostępnych w ramach Gry oraz do jej udoskonalania. Modyfikacje te mogą spowodować zmianę wyglądu Gry.

ROZDZIAŁ VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 17. Administrator nie udostępnia danych Użytkowników, w tym adresów e-mail oraz numeru IP, żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że przepisy prawa nakazują udostępnienie tych danych. Zasady gromadzenia i ochrony danych opisane są w Polityce Prywatności.
Art. 18. Z przyczyn technicznych Administrator ma w każdej chwili dostęp do zapisanych na serwerze danych Użytkowników.

ROZDZIAŁ VIII

REKLAMACJE
Art. 19. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Gry wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się możliwość składania reklamacji drogą elektroniczną na adres handzewniak_d@wp.pl.
Art. 20. Reklamacja powinna zawierać opis wad lub usterek Gry. Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje Administrator lub upoważniony przez niego przedstawiciel.
Art. 21. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przy czym okres ten może zostać przedłużony do 30 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Art. 22. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Administrator usuwa wady lub usterki.

ROZDZIAŁ IX

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA
Art. 23. Do stosunków między Administratorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
Art. 24. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Administratora.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 25. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2015 r.
Art. 26. 1. Zmiany Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia w ramach Gry.
2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach, bądź zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług. Z tego powodu Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Regulamin Zmieniony zostanie umieszczony w Grze. Użytkownik, który nie przyjmuje Regulaminu Zmienionego, jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Gry. Korzystanie przez Użytkownika z Gry po dniu umieszczenia Regulaminu Zmienionego zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu Zmienionego.
Facebook

Zagraj!Sprawdź swoje powołanie.

Dorian Morris,
krótka historia

Dorian Morris to przygodowa gra coachingowa.
Wcielając się w bohatera, Doriana Morrisa,
gracz podąża tropami pozostawionymi przez
jego dziadka, sławnego podróżnika. Przeżywa
ciekawe przygody, rozwiązuje zagadki i zadania,
w które wpleciony jest mechanizm analizy kompetencji.
Dorian Morris to interesująca rozrywka
ale również trening umysłu i potężna dawka
praktycznej i przydatnej w życiu wiedzy.

Dorian Morris to nie tylko gra przygodowa

Jak badamy?

W grę zostały zaimplementowane narzędzia do pomiaru:
1. Aspiracje edukacyjne gracza – dążenia do założonego celu edukacyjnego.
2. Zainteresowania zawodowe gracza – ukierunkowana aktywność przybierająca różne wartości. Pomiar zainteresowań zawodowych użytkownika aplikacji oparty został na koncepcji Federica Krudera.
3. Kompetencji bazowych gracza – wiedza, umiejętności i postawy w trzech kluczowych obszarach: społecznym, zadaniowym i osobistym.

Co badamy?

Aplikacja Szkoleniowa Dorian Morris to gra scenariuszowa,
której celem jest stymulowanie gracza w rozwoju osobistym i zawodowym.
W trakcie gry użytkownik napotyka zagadki, sytuacje i zadania,
poprzez rozwiązanie których kształtuje swoje kompetencje bazowe.
Na podstawie zgromadzonych w toku gry danych, każdy gracz
po zakończeniu gry otrzymuje opis swoich predyspozycji zawodowych.

Zobacz przykładowy raport

Ty również otrzymasz taką informację,
jeżeli tylko uda Ci się rozwikłać wszystkie zagadki Doriana

Zobacz film z gry

Wszystko jasne, no to gramy

Zagraj
Regulamin

BrainFitGames.com

Zagraj, poznaj siebie i podbijaj świat!
Tworzymy gry, które pomogą Ci poznać siebie.
Zabawa, trening umysłu i samopoznanie w jednym.

BrainFitGames.com office@brainfitgames.com

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka